Algemene voorwaarden

Artikel 1
Aanmelding vindt plaats door het volledig ingevulde inschrijfformulier voorzien van een handtekening te verzenden naar of af te geven bij Fithealth Zoetermeer. Het lidmaatschap vangt aan, nadat Fithealth het inschrijfformulier heeft ontvangen, op de datum zoals op het inschrijf-formulier staat aangegeven. Na betaling van hetgeen verschuldigd is, ontvangt u een lidmaatschapspas welke u nodig hebt om toegang te verkrijgen tot de vestiging. Bij verlies, diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Fithealth-pas, kan een vervangende pas tegen betaling van € 5,- worden verkregen. Deze pas blijft eigendom van Fithealth, is strikt persoonlijk en dient tevens als toegangsbewijs. Bij verlies of beschadiging worden opnieuw kosten in rekening gebracht. Jongeren onder 18 jaar mogen uitsluitend sporten met toestemming van de ouders en/of voogd.

Artikel 2
De periode van inschrijving wordt telkenmale stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, behoudens opzegging gedaan uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de overeengekomen termijn. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Bij een jaarabonnement wordt het abonnement na 1 jaar verlengd naar een maandabonnement. De betaling van de verschuldigde contributie per overeengekomen termijn dient bij vooruitbetaling te worden voldaan en wel uiterlijk bij het begin van een nieuwe termijn. Betaling dient te geschieden via automatische incasso. Indien betaling op de hierboven omschreven wijze achterwege blijft, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering of welke reden dan ook, wordt de incasso na een week nogmaals aangeboden. Hierbij wordt € 5,- administratiekosten in rekening gebracht. Het lid krijgt dan twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de pas- houder na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de pashouder. Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van Fithealth om de overeenkomst te ontbinden, wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting. De pas wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot de vestiging worden geweigerd zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Als het lid geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen, die aangeboden worden door Fithealth, vindt geen restitutie van de contributie plaats. De contributie welke de pashouder verschuldigd is, kan eenzijdig door Fithealth worden aan- gepast.

Artikel 3
Fithealth behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen. Fithealth behoudt zich het recht voor om zowel de huisregels als de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Op ofciële en erkende feestdagen is Fithealth gerechtigd gesloten te zijn zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of teruggave.

Artikel 4
Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door minimaal 1 maand van tevoren schriftelijk op te zeggen. Indien het lid de gegeven instructies of reglementen overtreedt, is zulks een reden om het lid toegang verder te ontzeggen, alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Opschorten van het lidmaatschap is om welke reden dan ook niet toegestaan.

Artikel 5
Het gebruik maken van de apparatuur is geheel voor eigen risico van het lid. Fithealth aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid. Fithealth aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.

Artikel 6
Uitsluitend op vertoon van een geldige Fithealth lidmaatschapspas krijgt een lid toegang tot het centrum. Het overdragen van het lidmaatschapspasje is niet toegestaan en kan ontbinding van het contract tot gevolg hebben.

Artikel 7
De algemene voorwaarden en de huisregels van Fithealth zijn bij de balie van Fithealth op te vragen. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Fithealth te accepteren.